15.000 FORINTTÓL INGYENES A KISZÁLLÍTÁS!

Keresés

Skip Navigation Links > ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés

Jelen Adatkezelési Szabályzat a Vogusz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2921 Komárom, Puskaporosi út 10-10/A., adószám: 25506950-2-11, cégjegyzékszám: 11-09-024334; képviseletében: Gustáv Lyžičiar ügyvezető, a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.kamedis.hu weboldal működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatást tartalmazza.

Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján kíván eleget tenni az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, melynek értelmében minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani. Adatkezelő szavatolja, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Adatkezelő az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti részletesen az adatkezelési gyakorlatát.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

2.1. Általános tájékoztatás

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses jogviszony alapján, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről adatkezelő külön értesíti az érintetteket.

Adatkezelő felhívja az adatkezelő részére adatközlők figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

2.2. Ügyfél/partner adatok kezelése

Adatkezelő ügyfeleiről és partnereiről a honlapon található regisztrációs űrlap segítségével a következő adatokat kezeli: felhasználónév, jelszó és e-mail cím. Adatkezelő a számlázáshoz a következő adatokat kéri: keresztnév, vezetéknév, cím (utca, házszám), város, ország, irányítószám, telefonszám, vagy cég esetén cégnév, cégjegyzékszám, adószám, illetve bőrprobléma típusa.

Adatkezelő továbbá a vásárlók adatairól ügyfél adatlapot készít és tart nyilván, amely során a vásárló nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, illetve bőrproblémájának típusát kezeli. Ennek célja a vásárlói kedvezmények nyilvántartása, nyújtása, további termékek illetve termékminták elküldésére.

Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a szerződéses jogviszony. A személyes adatok címzettjei a társaság ügyfélkiszolgálásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintetti képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. Számviteli bizonylatok esetén: 8 év.

2.3. Adatkezelő ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné az adatkezelőt, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkező e-mailt, messenger üzenetet a küldő nevével, e-mail címével, telefonszámával a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

2.4. http://www.kamedis.hu honlap

Az adatkezelő a www.kamedis.hu nevű honlapon tájékoztatást nyújt ügyfelei, partnerei számára. A honlapon általános, bárki számára publikus információk találhatók.

A http://www.kamedis.hu honlapon az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyet meglátogató minden Felhasználó (a továbbiakban érintett), a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §a. A látogatáselemzés tevékenységet lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az érintett a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban járulhat hozzá a látogatáselemző célt szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

Kezelt adatok körének meghatározása: az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez, a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához, a webhely látogatottságának méréséhez szükséges adatok körét érinti, így különösen az érintett által használt eszköz IP címét.

Az adatkezelés célja: a „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek.

Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, továbbá a webhely látogatottságának mérése annak érdekében, hogy az érintettek igényeinek megfelelően alakíthassa az adatkezelő. Ez utóbbi adatok méréséhez az adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeli, bizonyos adatokat változó időtartamra eltárol a jelen tájékoztatóban található táblázatnak megfelelően.

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozási tevékenység Feldolgozással érintett adatok
Google Analytics használata IP cím
Süti neve Célja Adatkezelés időtartama Süti típusa
ga Google Analytics követési cookie 2 év Permanent cookie
_gid Google Analytics követési cookie 24 óra Permanent cookie
_gat Google Analytics követési cookie 1 perc Permanent cookie

2.5. Egyéb adatkezelések

Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti ügyfeleit.

3. Hol tároljuk az adatait?

Adatkezelő az általa kezelt adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tárolja és dolgozza fel.

4. Ki fér hozzá az adataihoz?

Az Adatkezelő által kezelt adatokat kizárólag a Adatkezelő munkatársai láthatják. Személyes adatokat harmadik félnek, a jelen tájékoztatóban található kivételektől eltekintve Adatkezelő nem ad át, nem értékesíti vagy cseréli el marketing-, vagy egyéb célokból.

4.1. Adatfeldolgozás

4.1.1. Megbízó könyvelését az alábbi cégek végzik, akik szintén adatfeldolgozók az ügyfél számlák tekintetében.

Helyben-Távban Kft. (Székhely: 9134 Bodonhely, Dózsa György u. 47., Cégjegyzékszám: 08-09-029770, Adószám: 26259943-2-08, képviseletében Bak János ügyvezető),

Adatfeldolgozás tárgya: könyvelés, bérszámfejtés, HR

Adatfeldolgozói feladat: Adatkezelővel jogviszonyban levő (adatkezelő munkavállalói, foglalkoztatottjai, juttatásban részesülők, szerződő felei, szállítók, vevők) érintett természetes személyek adatainak kezelése, adatkezelő számviteli bizonylatainak feldolgozása révén. Adatkezelőt terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, főkönyvi nyilvántartások vezetése, összesítő feladások készítése, beszámoló összeállítása, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzése, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonása. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzése.

- Ügyfelek adatai, a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok, számlázásra vonatkozó személyes adatok (név, lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám).

Időtartama:

- munkavállalók adatai: munkaszerződés fennálltáig, illetve adóügyi bizonylatok tekintetében a Számviteli törvény szerint 8 évig

- alvállalkozók adatai: megbízási, vagy vállalkozási szerződés fennálltáig, illetve adóügyi bizonylatok tekintetében a Számviteli törvény szerint 8 évig

- ügyfelek adatai: 30 napig, illetve adóügyi bizonylatok tekintetében a Számviteli törvény szerint 8 évig

4.1.2. IT

A honlapot a MrCode (Mostná 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Prevádzka: Kmeťkova 7, 949 01 Nitra, Tel.: +421 37 772 1234, E-mail: sales@mrcode.net) nevű szlovák cég készítette, aki adatfeldolgozóként jár el a honlapon kezelt adatok tekintetében, mivel az adatokat saját szerverén tárolja

Tárgya: informatikai feldolgozás, rendszergazdai tevékenységek, informatikai rendszer karbantartása

Az Adatfeldolgozó részére továbbított személyes adatok kategóriáinak megjelölése
- Ügyfelek adatai, a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok, számlázási adatok (név, lakcím, adószám, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés időtartama:
- munkavállalók adatai: munkaszerződés fennálltáig, illetve céges e-mail fiók esetén a munkaszerződés megszűnését követően a folyamatban lévő ügyek lezárulásáig
- ügyfelek adatai: szerződés teljesítését követően vagy létre nem jött szerződés esetén 30 napig.

4.1.3. A termékek kézbesítését az alábbi társaság végzi, aki adatfeldolgozói feladatokat lát el:

Cégnév: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 2151 Fót, 0221/12., Adószám: 25569421-2-13, Cégjegyzékszáma a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál: 13-09-213880 Elektronikus elérhetőség: info@webshippy.com, Képviseli: Perényi András ügyvezető 

Adatfeldolgozás tárgya: kézbesítés

Az Adatfeldolgozó a Webshippy Rendszerben az alábbi adatkategóriákat kezeli: 

1. Kézbesítéshez szükséges vásárlói adatok: címzett (vásárló) neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe 

2. Számla kiállításához szükséges vásárlói adatok: címzett (vásárló) neve, adóazonosító jele, számlázási címe (amennyiben a számlát az Adatfeldolgozó állítja ki az Adatkezelő nevében) 

3. Vásárlással kapcsolatos adatok: ideje, megvásárolt termék, ára, jellemzői 

4. Szállítás módja, státusza 

5. Fizetés módja, állapota, összege 

6. Megrendelés azonosítója 

7. Kézbesítéssel kapcsolatos adatok 

A személyes adatok Adatfeldolgozó általi kezelésének célja: termék csomagolása, a csomag átadása a kézbesítést végző Szolgáltató részére, a visszáru kezelése, számla kiállítása az Adatkezelő nevében. Az Adatfeldolgozó ezen felül lehetőséget biztosít az Adatkezelőnek, hogy a Webshippy Rendszerben nyilvántartsa a fenti adatokat időbeli korlátozás nélkül. 

Az adatfeldolgozás időtartama: 

 Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozási tevékenységét addig végzi, ameddig az Adatkezelő nem kéri a Webshippy Rendszerben lévő felhasználói fiókja törlését, vagy nem törli valamennyi rendelése adatait. Az Adatkezelő utasítja az Adatfeldolgozót, hogy az adatokat a rendelés teljesítését követő 1 évig őrizze meg részére a Webshippy Rendszerben, melyet az Adatfeldolgozó térítésmentesen teljesít. A Webshippy Rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az Adatkezelő a rendeléssel kapcsolatos adatokat az 1 éves megőrzési időn túl is nyilvántartsa azon rendelései tekintetében, melyek teljesítése a Webshippy Rendszeren keresztül történik. A nyilvántartásból az Adatkezelő az 1 év lejártát követően bármikor képes törölni adatokat, ezáltal a Webshippy Rendszer lehetőséget nyújt az Adatkezelőnek a maga által meghatározott adatkezelési időtartam betartására.  

5. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és az adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: VOGUSZ HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2921 Komárom, Puskaporosi út 10-10/A.
Telefonszám: +36 70 360 6464
E-mail cím: info@vogusz.hu

7. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételével jelzet módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a bevezetésben, illetve a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett(ek) kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az adatkezelőelektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történőkezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Anonimizált döntéshozatal egyedi ügyben, beleértve a profilalkotást: az érintett jogosul arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintetteket. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű mértékű díjat számolhat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumba kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, sérelemdíj: minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelőjogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Komárom, 2020. június 10.

Ez a webhely cookie-kat használ, hogy jobb böngészési élményt kínáljon a felhasználóknak. További információk a cookie-k használatáról.